Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk – op een voor beide partijen acceptabele en bevredigende manier – oplossen van een geschil of conflict. Dit gebeurt onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde: de mediator. Vaak zijn de spanningen al zo hoog opgelopen dat partijen de oplossing niet meer kunnen zien. Mediation kan dat veranderen. Het is geen wondermiddel, maar een gereedschap. De mediator stimuleert en begeleidt u bij het creatief zoeken naar een oplossing bij uw conflict en bewaakt het proces tijdens het traject.

 


Waarom mediation?

Mediation is vaak een snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een conflict te realiseren, dan om daarover in juridische procedures terecht te komen. Daarbij worden advocaten ingeschakeld, die elk voor zijn cliënt de beste oplossing tracht te bereiken. Meestal vinden die onderhandelingen plaats op basis van tegengestelde standpunten en argumenten.  Indien deze onderhandelingen niet slagen, beslist uiteindelijk de rechter. Dat levert dan een ‘winnaar’ en een ‘verliezer’ op.  Mediation gaat uit van een win-win situatie en zet zich in voor alle partijen.


Weten of uw conflict ook opgelost kan worden door middel van mediation? Schroom niet om contact op te nemen.


Mediation en conflictbemiddeling. 

MVH Advies is in te schakelen voor mediation bij zowel arbeidsconflicten als persoonlijke problemen. Conflicten zijn onontkoombaar, maar ze zijn ook nodig voor verdere ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat er op een juiste manier om wordt gegaan met conflicten. Vroegtijdig actie ondernemen om de relatie te herstellen kan veel ergernissen voorkomen en veel geld besparen. Mediation kan ervoor zorgen dat de lucht geklaard wordt, partijen meer begrip voor elkaar krijgen en samen goed (werk)afspraken voor de toekomst kunnen maken. Mediation kan ingezet worden bij: 
Problemen bij samenwerkingen 
• Disfunctioneren 
• Ontslagzaken 
• Ongewenste omgangsvormen 
• Problemen rondom re-integratie bij ziekte 
• Onenigheid tussen verschillende afdelingen

Maar ook: 
• Echtscheidingen 
• Familieconflicten